KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. KİŞİSEL VERİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda
(“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak
tanımlanmaktadır.
Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin
kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi,
doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin
belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi,
ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin
bilgiler de kastedilmektedir.
Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla
belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine
göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de
mümkündür.
Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası,
mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların
IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi,
adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya
beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri
1
olarak tanımlanabilmektedir.
ÖRNEK: Bir video gözetim sistemi tarafından
yakalanan bireylerin görüntüleri bireylerin tanınabilir
olması halinde kişisel veri kapsamında sayılabilir.
ÖRNEK: Telefon bankacılığı sisteminde, müşterinin
bankaya talimat verdiği ses kaydı kişisel veri olarak
kabul edilebilir.
ÖRNEK: Bir velayet davasında ailesine ilişkin çocuğa
yaptırılan çizim, çocuğun ailesine karşı duygularını
göstereceği için kişisel veri kapsamındadır. Diğer
yandan, bu çizim aracılığıyla anne ve babanın aile
içindeki davranışları da anlaşılabiliyorsa, çizim aynı
zamanda anne ve babanın da kişisel verisi sayılır.
Kanuna göre bir bilginin kişisel veri sayılması için
öncelikle bir gerçek kişiye ait olması gerekmekte
olup tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımı
dışında tutulmaktadır.
ÖRNEK: Bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi
gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (gerçek bir kişiyle
ilişkilendirileceği durumlar hariç) kişisel veri
sayılmamaktadır.
Kişisel veri olabilmesi için bilginin, kimliği belirli
ya da belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin olması
gerekmektedir.
Belirli olma ifadesi, verinin bir gerçek kişinin
doğrudan kimliğini gösterebileceği durumlar;
belirlenebilir olma ifadesi ise herhangi bir kayıtla
ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini
sağlıyor olması anlamına gelmektedir.
ÖRNEK: Ad ve soyad tek başına kişisel veridir ve
bir gerçek kişiyi belirleyebilir. Ancak ad ve soyad
her zaman bir gerçek kişiyi belirlemek için yeterli
olmayabilir, bazı durumlarda bir gerçek kişiyi tespit
edebilmesi için ad ve soyadı ile birlikte başka bilgilere
de gerek duyulabilir.
ÖRNEK: Yaygın olarak kullanılan ad ve soyadı
kombinasyonları bakımından ad ve soyad tek başına
bir kişiyi belirli kılmayabilir ama bir gerçek kişiyi
belirlenebilir kılma özelliğinden dolayı her zaman
kişisel veridir. Ad soyad, bazen tek olması halinde
doğrudan ilgili kişiyi belirler bazen de birden çok
olması halinde dolaylı olarak ilgili kişiyi belirler. Bu
durum, ad ve soyadı kişisel veri olmaktan çıkarmaz.
Benzer şekilde, bazı durumlarda ise ad ve soyadı
belirtilmeden dahi bir kişinin belirlenmesi mümkün
3
olabilmektedir.